Kosten/contributie

 • De contributie kan enkel per automatische incasso voldaan worden.

Lidmaatschap van Judoclub Zarei

 • Men is lid van Judoclub Zarei vanaf het moment van inschrijving (Middels inschrijfformulier).
 • Bij inschrijving betaalt men een borg van 3 maal de maandelijkse contributie. Restitutie van de borg volgt na beëindiging van het lidmaatschap mits voldaan is aan alle verplichtingen.
 • Het lidmaatschap wordt beëindigd op de laatste dag van de daarop volgende maand dat men zich uitschrijft.
 • Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. Alle openstaande bedragen, zoals contributie, moeten eerst voldaan zijn.

Lidmaatschap JBN

 • Aanmelding lidmaatschap JBN gebeurt door het secretariaat van Judoclub Zarei.
 • Het JBN lidmaatschap gaat administratief in op de eerste van de maand, volgend op de dag dat de aanmelding op het bondsbureau is ontvangen.
 • De duur van het lidmaatschap is 1 jaar en wordt, behoudens opzegging telkenmale met 12 maanden stilzwijgend verlengd.
 • Het lidmaatschap eindigt door opzegging van het lid indien de opzegging 6 weken voor het einde, als hierboven beschreven is ontvangen.
 • Uw lidmaatschap van de bond staat los van het lidmaatschap van de vereniging en wordt niet automatisch door de vereniging beëindigd.

Ziekmelden/afmelden

 • Is men langere tijd ziek of niet in staat lessen/trainingen te volgen, dan dient men zich ziek of af te melden.

Huishoudelijk reglement/statuten

 • Het lid (of de vertegenwoordiger van een minderjarig lid) wordt geacht inhoudelijk op de hoogte te zijn van de statuten en het huishoudelijk reglement van Judoclub Zarei

Kleding

 • Het judopak dient schoon en in orde te zijn. Beschadigingen zoals scheuren of loszittende emblemen dienen zo snel mogelijk gerepareerd te worden.
 • Tot de standaarduitrusting van een judopak worden ook de slippers gerekend. Deze zijn dan ook verplicht.
 • Judopak en slippers mogen alleen binnenshuis (thuis of in de zaal) gedragen worden. Dit i.v.m. hygiëne.
 • De slippers dient men te dragen als men zich niet op de mat bevindt! (dus in de kleedruimte op de wc of op de zaalvloer). Nooit met slippers over de matten heen lopen!!!!

Op de mat

 • Men wordt geacht andere judoka’s met respect te behandelen.
 • Uit hygiënisch oogpunt wordt van de judoka verwacht dat hij of zij schoon de mat betreedt. Dat betekent handen, voeten en lichaam zijn gewassen.
 • Nagels aan handen en voeten zijn (naar redelijkheid) kort geknipt.
 • Sierraden (ringen, kettingen) worden niet gedragen op de mat (veiligheid).
 • Eten (ook snoepgoed) en drinken op de mat is niet toegestaan.
 • Voor blessures, die ontstaan door het niet correct opvolgen van aanwijzingen is de vereniging niet aansprakelijk.
 • Op de mat is de judoleraar/ trainer de baas. Dus altijd doen wat hij of zij opdraagt te doen. I.v.m. de veiligheid moet men de aanwijzingen van de lesgever altijd opvolgen.
  Het bestuur.